หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
     สาขาวิชาการบัญชี (Accounting) เป็นวิชาชีพขาดแคลนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาการบัญชีมุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีอย่างแท้จริง ทั้งทางด้านทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ.2547 เพื่อให้ผู้ทำบัญชีมีความรอบรู้ในวิชาชีพบัญชีอย่างแท้จริง ตลอดจนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจริยธรรมในการทำงาน

   เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน

    ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
                       : Bachelor of Accountancy Program
    ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต , บช.บ.
                     : : Bachelor of Accountancy ,B.Acc.


รายละเอียดหลักสูตร : สกอ.รับทราบ หลักสูตร : คุณวุฒิผู้ทำบัญชี ตาม พรบ. : คำอธิบายรายวิชา :
Close